KVIETIMAS PAAUGLIAMS DALYVAUTI KOGNITYVINĖ ELGESIO KOREKCIJOS PROGRAMOJE „EQUIP“

Tai - terapijos programa asocialaus elgesio problemų turintiems paaugliams, kurios metu jie tampa labiau motyvuoti ir pasirengę padėti vienas kitam.

Programos tikslas –mokyti paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai taikant savitarpio pagalbos metodą, motyvuoti ir įgalinti juos teikti pagalbą vienas kitam. „Equip“ programa suteikia galimybę atpažinti mąstymo ir elgesio problemas bei jas spręsti taikant savitarpio pagalbos metodą. „EQUIP“ yra daugiakomponentė programa, kuri derina bendraamžių pagalbos grupės metodus su kognityvinio vystymosi ir įgūdžių lavinimo modeliais, specialiai skirtais motyvuoti ir mokyti asocialaus elgesio paauglius mąstyti ir elgtis atsakingai. Ji pabrėžia teigiamą tikslinės grupės potencialą, kartu atkreipiant dėmesį į vadinamuosius dalyvių 3 D ribotumus: kognityvinius iškraipymus (distortions), socialinių įgūdžių trūkumus (deficiencies) ir socialinės-dorovinės raidos vėlavimus (delays).

„EQUIP“ programos pagrindiniai komponentai –savitarpio pagalba ir ugdymas –priklauso vienas nuo kito. Psichoedukacija turi būti neatskiriama savitarpio pagalbos programos dalis, kadangi net ir labiausiai motyvuoti jaunuoliai negali veiksmingai padėti savo bendraamžiams, kol nėra pašalinti jų pačių pagalbos teikimo įgūdžių trūkumai. Ir atvirkščiai, siekiant, kad psichoedukacinės programos būtų veiksmingos, jaunuoliai turi būti motyvuoti keistis, o tai ir yra bendraamžių pagalbos programų stiprusis elementas. Programą sudaro:

1. Pykčio valdymas ir mąstymo klaidų koregavimas.

2. Socialinių įgūdžių lavinimas.

3. Brandaus moralinio vertinimo ugdymas.

„Equip“ programos užsiėmimai vienai grupei vyksta ne mažiau 10 savaičių, juos veda du specialistai (treneriai). Užsiėmimų metu taikomi pykčio valdymo metodai(taip pat ir mąstymo klaidų korekcijos būdai), mokomasi socialinių įgūdžių (įgūdžių trūkumų šalinimo) ir brandžių, atsakingų sprendimų priėmimo koncepcijų bei įgūdžių (dorinio ugdymo ir moralės raidos). Taip pat užsiėmimai skiriami savitarpio pagalbai, kurios metu patys paaugliai vieni kitiems teikia konstruktyvią pagalbą. Pasakodami savo gyvenimo istorijas, atskleisdami ir aptardami savo problemas bei mąstymo klaidas, perorientuodami negatyvius grupės narius ir padėdami vienas kitam planuoti, kaip gyvens ateityje, padeda vienas kitam mąstyti ir elgtis atsakingai.

Kvietimas Dalyvauti emocinio kognityvinio konsultavimo metodo taikymo mokymuose

 

Mūsų tarnyboje nuo 2019 m. kovo mėn. rengiami mokymai tėvams, norintiems vesti savo vaiką į sėkmę, bei padėti savo vaikams, kuriems nustatyti mokymosi, aktyvumo, dėmesio sutrikimai (ADS).

,,Vesk savo vaiką į sėkmę‘‘ kviečia tėvus ir vaikus pradėti žengti dar neišmėgintu keliu.

 

Apie metodą

 

Emocinis kognityvis konsultavimo (toliau – EKK) metodas pagrįstas teoriniu modeliu, kurį sudaro trys lygmenys: emocinis, kognityvinis ir bihevioristinis. Jo taikymo tikslas –padėti vaiko ugdytojams (tėvams) pažinti savo emocijas ir jausmus, įgyti naujų įžvalgų dėl sunkumų, su kuriais šeimoje ir (ar) mokykloje susiduriama kasdien. Mokslo tyrimais įrodyta, kad EKK taikymas ypač paveikus, kai vaikas patiria mokymosi sunkumų, aktyvumo, dėmesio ir kitų sutrikimų), nes EKK padeda suaugusiesiems išsiugdyti gebėjimus koreguoti savo elgseną ir pradėti naudotis veiksmingais elgesio modeliais, siekiant pagerinti tėvų (globėjų/rūpintojų) ir vaikų santykius įvairiose gyvenimo srityse ar mokinių ir pedagogų bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo procese.

EKK metodo taikymo esmė – aktyvus konsultuojamo suaugusiojo (mamos, tėčio ar pedagogo) vaidmuo, t.y. jo įgalinimas spręsti kylančius sunkumus.

 

Teorinio modelio pagrindas:

 

EKK metodo taikymas – tai 13-os teminių susitikimų ciklas, kurio metu tėvams teikiama jų poreikius atitinkanti pagalba. Jie patys – motyvuoti ir aktyvūs šio įgalinimo proceso dalyviai (numatomi ir „namų darbai“), įsivertinimas ir pan.

 

Šio metodo pradininkė dr. Maly Danino yra Izraelio vaikų ir suaugusiųjų, turinčių mokymosi sutrikimų ir aktyvumo arba (ir) dėmesio sutrikimų organizacijos (NITZAN) direktorė bei knygos „Vesk savo vaiką į sėkmę“ autorė, kartu su savo komanda sukaupusi vertingos ir moksliniais įrodymais grįstos patirties apie EKK taikymo darbe su tėvais ir pedagogais veiksmingumą.

                     

NITZAN organizacija įkurta 1964 metais, šiuo metu turi 38 padalinius Izraelyje ir yra vienintelė nevyriausybinė organizacija, kurios specialistai šalies mastu atlieka vaikų ugdymosi poreikių tyrimą ir vertinimą, konsultuoja tėvus ir mokytojus esant mokymosi, aktyvumo, dėmesio, kt. sunkumams šeimoje ar mokykloje. NITZAN atstovai moksliškai pagrįstą ir praktikoje pasiteisinusį EKK metodą sėkmingai diegia ir kitose šalyse:  JAV, Kinijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

 

EKK metodo taikymas Lietuvoje

 

Lietuvoje EKK metodas buvo pristatytas Izraelio ambasados iniciatyva 2015 metais. Izraelio ambasadai, Švietimo ir mokslo ministerijai, NITZAN ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui bendradarbiaujant 2016 m.24 pagalbos mokiniui specialistai iš skirtingų švietimo įstaigų baigė 80 val. mokymų programą, gavo metodinę medžiagą– leidinį „Vesk savo vaiką į sėkmę“, o 2017 ir 2018 m. – EKK metodą taikė praktiniame darbe su tėvais ar pedagogais, buvo supervizuojami NITZAN organizacijos ekspertų.

 

Kodėl verta dalyvauti  mokymuose?

 

EKK metodas yra pagrįstas mokslo ir faktiniais duomenimis, turi aiškią struktūrą, užduotis ir detalias jų atlikimo instrukcijas.

 

EKK metodas gali būti taikomas pozityviai tėvystei ugdyti, vaiko ir suaugusiojo tarpusavio santykiams kurti, stiprinant jų emocinę tarpusavio sąveiką, taip pat sprendžiant įtraukties mokykloje ar visuomenėje klausimus ir kitas švietimui aktualias problemas.

 Mokymus ves psichologė Snieguolė Andrutienė ir direktorė Lidija Rimkūnienė