2023 Metų  finansinių ataskaitų rinkinys

2023 metų trečio ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

2022 Metų  finansinių ataskaitų rinkinys

2022 I-o ketvirčio finansinės ataskaitos

2021 III ketvirčio finansinės ataskaitos

2020 m.finansinės ataskaitos

2019 m. finansinės ataskaitos

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 I ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 metu finansinių ataskaitų rinkinys.pdf

2017 IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 III ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 III ketvirčio finansinės ataskaitos

 

2017 II ketvirčio finansinės ataskaitos


 

 

 

 

               SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARBYBA

                 Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Šatrijos g. 5, LT-5670 Skuodas, tel. (8~440) 79280,

el. paštas pptskuodas@mail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301436530       

 

2017 METŲ ANTRO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                           2017 m. liepos 14 d.

 

 

                                                           I. BENDROJI DALIS

 

         1. Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ( toliau – Tarnyba ) juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2007m. gruodžio 6 d., pažymėjimo Nr.115359, įstaigos kodas 301436530, steigėjas – Skuodo rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms.

         2. Tarnybos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

         3. Tarnyba kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

         4. Tarnyba filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

         5. Tarnyboje 2017 metų antro ketvirčio pabaigoje dirbo 8 darbuotojai.

         6. Sąlygų, kurios paveiks tolimesnę įstaigos veiklą nėra.

         7. Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose 2017-06-30 buvo 0,00 EUR.

 

 

                                               II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

         8. Tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-74 patvirtintomis Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis.

         9. Įstaigos ketvirtinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro :

Forma Nr. 1 ,,Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti ataskaita”;

forma_nr.21102.xls

forma_nr.21301.xls

forma_nr.22111.xls

forma_nr.22401.xls

Forma Nr. 4 ,,Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita”;

Aiškinamasis raštas.

 

 

                                           III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

         10. Tarnyba finansuojama pagal „ Pedagoginės – psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimo“ programą. - finansavimo lėšų šaltiniai yra mokinio krepšelio lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos išlaidoms finansuoti, specialiosios programos lėšos ir tikslinės lėšos darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimui.

         11. Tarnyba  ataskaitiniu laikotarpiu finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturėjo.

         12. Įstaiga mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

         13. Įstaiga gautinų sumų iš biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo.

 

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                Lidija Rimkūnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasutė Kniuipienė, (8 440) 73 931

 

 

 

 

 

 

               SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARBYBA

                 Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Šatrijos g. 5, LT-5670 Skuodas, tel. (8~440) 79280,

el. paštas pptskuodas@mail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301436530       

 

2017 METŲ PIRMO KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                           2017 m. balandžio 14 d.

 

 

                                                           I. BENDROJI DALIS

 

         1. Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ( toliau – Tarnyba ) juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2007m. gruodžio 6 d., pažymėjimo Nr.115359, įstaigos kodas 301436530, steigėjas – Skuodo rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms.

         2. Tarnybos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

         3. Tarnyba kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

         4. Tarnyba filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

         5. Tarnyboje 2017 metų pirmo ketvirčio pabaigoje dirbo 7 darbuotojai.

         6. Sąlygų, kurios paveiks tolimesnę įstaigos veiklą nėra.

         7. Biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitose 2017-03-31 buvo 0,00 EUR.

 

 

                                               II. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS

         8. Tarnybos biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys yra parengtas vadovaujantis 2017 m. sausio 27 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-74 patvirtintomis Skuodo rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis.

         9. Įstaigos ketvirtinį biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį sudaro :

  1. Forma Nr. 1 ,,Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti ataskaita”;
  2. Forma Nr. 2 ,,Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita”;
  3. FormaNr.2(1301).xls
  4. FormaNr.2(2111).xls
  5. Forma Nr. 3 ,,Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita‘‘;
  6. Forma Nr. 4 ,,Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita”;
  7. Aiškinamasis raštas.

 

 

                                           III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

         10. Tarnyba finansuojama pagal „ Pedagoginės – psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimo“ programą. - finansavimo lėšų šaltiniai yra mokinio krepšelio lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos išlaidoms finansuoti ir specialiosios programos lėšos.

         11. Tarnyba  ataskaitiniu laikotarpiu finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų neturėjo.

         12. Įstaiga mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos ataskaitiniu laikotarpiu neturėjo.

         13. Įstaiga gautinų sumų iš biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje neturėjo.

 

 

Direktorė                                                                                                                Lidija Rimkūnienė

 

Rasutė Kniuipienė, (8 440) 73 931

 

 

               SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARBYBA

                 Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Šatrijos g. 5, LT-5670 Skuodas, tel. (8~440) 79280,

el. paštas pptskuodas@mail.com.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 301436530       

 

2017 METŲ PIRMO KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

                                                           2017 m. gegužės 15 d.

 

                                                           I. BENDROJI DALIS

         1. Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba ( toliau – Tarnyba ) juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2007m. gruodžio 6 d., pažymėjimo Nr.115359, įstaigos kodas 301436530, steigėjas – Skuodo rajono savivaldybės taryba. Pagrindinė veikla – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms.

         2. Tarnybos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

         3. Tarnyba kontroliuojamų, asocijuotų ar kitaip administruojamų subjektų neturi.

         4. Tarnyba filialų ir struktūrinių vienetų neturi.

         5. Tarnyboje 2017 metų pirmo ketvirčio pabaigoje dirbo 7 darbuotojai.

         6. Sąlygų, kurios paveiks tolimesnę įstaigos veiklą nėra.

         7. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais – eurais ir euro centais.

 

 

                                                          II. APSKAITOS POLITIKA

         8. Tarnybos apskaitos politika patvirtinta 2013 metų spalio 3 d. tarnybos direktorės įsakymu Nr.V-11. Pasikeitus Lietuvos Respublikos nacionalinei valiutai – įvedus eurą nuo 2015 metų sausio 1 dienos, apskaitos politika buvo tvirtinama iš naujo 2015 metų gegužės 20 dienos Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.V-2. Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo apskaitinių įverčių ir esminių klaidų taisymo.

         9. Tarnybos finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis VSAFAS reikalavimais. Ataskaitų straipsnių, kurie neatitiktų VSAFAS nėra.

         10. Tarnyba apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus :

    - Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai;

    - Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas;

   - Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas;

   - Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

 

                                                                 III. PASTABOS

         11. Tarnybos 2017 metų pirmo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita ir sutrumpintas aiškinamasis raštas ( su priedais pagal VSAFAS reikalavimus). Finansinės būklės ataskaitoje pateikiami duomenys apie turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus apibūdina Tarnybos finansinę būklę. Veiklos rezultatų ataskaitoje pateikiami pajamų ir sąnaudų duomenys reikalingi Tarnybos veiklos rezultatams įvertinti.

         12. Aiškinamojo rašto pastabos :

1 pastaba A. Ilgalaikis turtas – 64 462,05 EUR, iš jų :

A. I. Nematerialusis turtas – 435,59 EUR  likutine verte, iš jų : programinė įranga ir jos licencijos – 435,59 EUR.

A. II. Ilgalaikis materialusis turtas – 64 026,46 EUR likutine verte, iš jų:

Pastatai – 62 253,78 EUR;

Baldai ir biuro įranga – 96,35 EUR;

Kitas ilgalaikis materialusis turtas – 1 676,33 EUR.

2 pastaba C. Trumpalaikis turtas – 4 543,19 EUR, iš jų :

Atsargos – 5,75 EUR įsigijimo savikaina;

Išankstiniai apmokėjimai – 29,12 EUR;

Per vienus metus gautinos sumos – 4 254,87 EUR;

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – 253,45 EUR.

3 pastaba D. Finansavimo sumos – 64 744,62 EUR, iš jų :

Iš valstybės biudžeto – 8 948,81 EUR;

Iš savivaldybės biudžeto – 4 832,79 EUR;

Iš Europos sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 50 709,57 EUR;

Iš kitų šaltinių – 253,45 EUR.

4 pastaba E. Įsipareigojimai – 4 260,60 EUR. Trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 4 260,60 EUR, iš jų tiekėjams mokėtinos sumos už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes – 380,25 EUR, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai - tai įsiskolinimas darbuotojams už priskaitytą ir neišmokėtą darbo užmokestį, priskaitytą ir nesumokėtą gyventojų pajamų mokestį ir  socialinio draudimo įmokas 9 %  ir 30,98 % - 2 506,02 EUR, sukauptos mokėtinos sumos – tai sukauptos atostoginių sąnaudos – 1 374,33 EUR.

5 pastaba F. Grynasis turtas  - 0,02 EUR perviršis : tai ankstesnių ir einamųjų metų pagrindinės veiklos rezultatų suma.

6 pastaba A. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos pajamos per ataskaitinį laikotarpį yra 11 310,18 EUR finansavimo pajamos, iš jų : iš valdstybės biudžeto – 8 337,29 EUR, iš savivaldybių biudžetų – 2 557,11 EUR, iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų – 415,78 EUR .

7 pastaba B. Veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį  - 11 310,18 EUR, iš jų: darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 8 637,23 EUR, nusidėvėjimo ir amortizacijos  - 601,54 EUR, komunalinių paslaugų ir ryšių – 1 009,16 EUR, transporto – 467,50 EUR, sunaudotų atsargų savikaina – 37,60 EUR, kitų paslaugų – 507,15 EUR.

 

 

Direktorė                                                                                                                Lidija Rimkūnienė

 

Rasutė Kniuipienė, (8 440) 73 931

 

Finansavimo sumos ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

 


 --