• Kursų tikslas – suteikti tėvams žinių apie pozityvią tėvystę, stiprinti jų socialinius ir bendravimo su vaikais įgūdžius.

  • Tėvai, teismo įpareigoti išklausyti kursus, privalo registruotis į Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos organizuojamus kursus per 5 darbo dienas nuo teismo nutarimo apskundimo termino pabaigos, jeigu ši nutarimo dalis nebuvo apskųsta, arba nuo tos dienos, kurią skundas dėlios nutarimo dalies lieka nepatenkintas.

  • Tėvai, registruodamiesi į kursus, Skuodo rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai teikia rašytinį prašymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir teismo nutarimo nuorašą. Prašyme tėvai nurodo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją. Taip pat pažymi, ar jie yra asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

  • Kursai prasideda ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tėvų prašymo padavimo dienos.

  • Kursų trukmė – 20 valandų, jos gali būti suskirstytos į atskirus užsiėmimus, vieno užsiėmimo trukmė – ne trumpesnė kaip 2 valandos ir ne ilgesnė kaip 6 valandos.

  • Kursai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

  • Tėvams, išklausiusiems kursų programą, per 3 darbo dienas išduodamas pažymėjimas apie kursų išklausymą.

  • Už dalyvavimą kursuose sumoka asmuo, kuriam skirta ši poveikio priemonė. Į kursus užsiregistravęs asmuo iki kursų pradžios privalo sumokėti mokestį už kursus į Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos nurodytą sąskaitą.

  • Kursų kaina vienam asmeniui – 37,65 EUR.

  • Asmenų, kurie turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, dalyvavimo kursuose išlaidos apmokamos valstybės lėšomis. Šiuo atveju kursai finansuojami Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų.