DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL VAIKO UGDYMO IR UGDYMOSI POREIKIŲ, PAŽANGOS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO                                                                                                                                                            https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3e225c08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr

DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f66068a08e0a11e7a3c4a5eb10f04386/asr 

DĖL SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO                                                                                                                                                       

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06ad87e0a20911e68987e8320e9a5185/asr

 

DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS ASMENIUI IKI 21 METŲ TEIKIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOS PAGALBOS TEIKĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=885dfbd08d4511e7a3c4a5eb10f04386

 

 

ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0/asr

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.404013/CssQJBQljU?jfwid=-wd7z8hogr

 

DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ
(IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134/wEnWhRhcKt?jfwid=-wd7z8hpb1

 

 

PEDAGOGAMS

 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

RIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) AR JUNGTINĖS GRUPĖS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO (-Ų) REKOMENDACIJA 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3BD8DC009FDA/asr

 

DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4F69489322E6/asr

 

DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ MOKINIAMS, KURIEMS DIAGNOZUOTAS AUTIZMAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/019aae80f65c11eaa12ad7c04a383ca0?fbclid=IwAR17c-SbQuIY4gpSF-LMN7QNLUFAXotNkrAGyizZxPYOCSQLDZEnIhQugBM

 

 

DĖL LIETUVIŲ GESTŲ KALBOS VERTIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO         
TAR+LGKVC+teikiamų+vertimo+paslaugų+aprašas+12-28

 

EGZAMINŲ PRITAIKYMO TVARKA DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2012 M. VASARIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-258 „DĖL PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, KALBŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.418899/asr