METODINĖ VEIKLA

 

Darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimas- patirties mainų vizitas.

 Šalčininkų Pedagoginės psichologinės tarnybos kolektyvas atvyko į mūsų tarnybą pasidalinti profesine patirtimi, tema: ,, Kartu įveiksime mokymosi sunkumus. Darbas su specialųjų poreikių turinčiais vaikais‘‘.  Mūsų aljansas susikūrė puikus, kalbėjomės apie besikeičiančių mokyklų realybę, kuri reikalauja pokyčių daugelyje ugdymo sričių. Priėjome vieningos nuomonės, kad bendrojo lavinimo mokyklos, specialiojo ugdymo požiūriu yra atsidūrusios gana sudėtingoje situacijoje. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko ugdymas bendrojo tipo klasėje reikalauja naujų didaktinių technologijų, nes nebeįmanoma mokyti visus visko ir vienodai – vaikai dirba pagal skirtingas programas, jiems keliami skirtingi reikalavimai, skirtingai vertinami ir pasiekimai. Aptarėme integracijos klausimus vertybių aspektu, gilindamosi į konkrečius integruoto ugdymo proceso reiškinius. Tai yra, nagrinėjome ugdymo realybę: pedagogų kompetencija, ugdymo programų keitimą, mokymo metodikas ir kt.  Pasidalinome savo patirtimi, darbu su vaikais iš skirtingų šeimų.


 Po diskusijų atlikome dailės terapijos užsiėmimą, kuris padėjo sukurti saugią atmosferą, išsilaisvinti iš gynybinių mechanizmų, įgalinti spontaniškumą, be proto kontrolės išreikšti save ir savo išgyvenimus meninės metaforos, simbolio ir vaizdinių forma. Padarėme išvadą, kad gauti simboliai turi ryšį su vidiniu žmogaus gyvenimu, jie yra labai individualūs, susiję su žmogaus patyrimu, giliai paslėptais poreikiais, norais ir jausmais.

 Edukacinis užsiėmimas: aplankėme Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejų ir parką, kuris  įkurtas Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje, abipus Bartuvos upės krantų, vaizdingame 14,5 ha slėnyje. Muziejuje – nemaža uolienų, atneštų į Mosėdį ir kitas Lietuvos vietas ledynmečiu, kolekcija, Lietuvos iškasenų, mineralų (brangakmenių, pusbrangių akmenų) kolekcijos.