PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės

pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus
2017 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V- 5

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

RAŠINIO KONKURSO „MANO SVAJONĖ“ NUOSTATAI

 

2017 m. spalio 30 d.

Skuodas

1. BENDROSIOS KONKURSO NUOSTATOS

 

 1. Rašinių konkurso (toliau – konkursas) nuostatai nustato tikslą, reglamentuoja reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir nugalėtojų apdovanojimų tvarką.
 2. Konkursas skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų).

 

2. KONKURSO TIKSLAS

 

 1. Atskleisti mokinių kūrybinius ir raiškos gebėjimus.
 2. Skatinti perteikti savo mintis kuriant rišlų rašytinį tekstą.
 3. Puoselėti mokinių teigiamas emocijas.

 

3. KONKURSO RENGĖJAI

 

 1. Konkursą organizuoja Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Ernesta Vaškytė-Bumbulė.
 2. Konkursą koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Lidija Rimkūnienė.

 

4. KONKURSO DALYVIAI

 

 1. Konkurse dalyvauti kviečiamos dalyvių grupės:

     1) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     2) 2 – 4 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

     3) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal pritaikytas programas.

     4) 5 – 7 kl. mokiniai, besimokantys pagal individualizuotas programas.

    

 

5. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

 1. Konkursas organizuojamas nuo 2017 m. spalio 30 d. iki lapkričio 24 d.
 2. Konkursui pateikti rašiniai turi atspindėti rašinio temą „Mano svajonė“.
 3. Rašinys rašomas A 4 formato lape lietuvių kalba. Jis gali būti spausdintas kompiuteriu arba parašytas ranka.
 4. Dalyviai papildo rašinį iliustracijomis, telpančiomis tame pačiame lape.
 5. Konkursui darbus siųsti arba pristatyti adresu: Skuodo pedagoginė psichologinė tarnyba, Šatrijos g. 5, Skuodas.
 6. Siunčiant rašinius būtina nurodyti šią informaciją:

- Konkurso dalyvio vardą ir pavardę, ugdymo įstaigos pavadinimą, klasę, programą, pagal kurią vaikas ugdosi (pritaikyta, individualizuota), konsultavusio mokytojo/švietimo pagalbos specialisto (jeigu toks yra) vardą ir pavardę.

- Rašinį atsiuntusio asmens vardą, pavardę, telefono numerį.


 

6. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

 1. Rašinių vertinimo komisiją sudarys 5 nariai, kurie lapkričio 27 d. –  gruodžio 1 d. išrinks geriausius rašinius.
 2. Vertindama darbus komisija atsižvelgs į rašinio temos atskleidimą, turinio ir apipavidalinimo originalumą, kūrybiškumą.
 3. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, o konkurso nugalėtojai diplomais ir specialiais prizais.
 4. Įdomiausi rašiniai bus patalpinti Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos internetiniame puslapyje.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Konkurso organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo rašinius publikuoti internetinėje erdvėje.


 

8. KONTAKTAI

 

 1. Informaciją apie konkursą rasite Skuodo PPT svetainėje www.skuodoppt.lt.

Iškilus klausimams kreiptis el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 8 628 21288.